Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1
Definicje i Skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), 

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu,  gość odwiedzający ww. stronę internetową,

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://thermosmaki.pl/

§ 2
Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5\15, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa Media&Digital (współadministratorzy danych osobowych). 
 2. Współadministratorzy dbają, aby prawa Użytkowników były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • przechowywane  w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3
Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy – zrealizowania usługi, dostawy zakupionego towaru itp. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, 
 2. obsługi ew. zgłoszenia reklamacyjnego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa, 
 3. rozliczenia płatności, realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa,
 4. udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania (formularze kontaktowe, live chat). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.
 5. umożliwienia pozostawiania komentarzy do wpisów blogowych na postawnie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez pozostawienie przedmiotowego komentarza, 
 6. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, i/ lub obrony przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń,
 7. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
 8. dostosowania zawartości platformy do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 9. oceny wykorzystania aplikacji i ulepszenia witryny na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 10. wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 11. zarządzania Stroną internetową i stronami Współadministratorów na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 13. zamieszczenia opinii o usługach świadczonych przez Współadministratorów— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 14. w wewnętrznych celach administracyjnych związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest niezbędnie w celu realizacji zamówienia. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i świadczenie przez nas usług/sprzedaż towarów.

§ 4
Odbiorcy danych:

W niektórych sytuacjach Współadministratorzy ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Współadministratorach, konieczne do wykonania umowy, realizacji czy ciągłości zapewnienia świadczeń, obsługi płatności, wysyłki newslettera itd.  

Dane osobowe są udostępniane podmiotom, z którym Współadministratorzy zawarli stosowną umowę powierzenia – podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, infrastrukturę IT, hosting, obsługę płatności, wysyłkę newslettera. 

W sytuacjach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i na podstawie tych przepisów dane mogą zostać udostępnione organom państwowym. Dane osobowe przewarzane w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracują Współadministratorzy w celach związanych z realizacją zamówienia.

§ 5
Dzienniki serwerów:

Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania
z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

§ 6
Gromadzone informacje:

 1. Zbieramy informacje podane przez Ciebie dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Możemy zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoim adresem e-mail. W takim wypadku Twój adres e-mail pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zalogowania się do Konta Użytkownika, kontaktu z Współadminsitratorami itp.

§ 7
Prawa Użytkowników:

 1. Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili możesz zażądać od któregokolwiek ze Współadministratorów informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. 

 1. Prawo do udostępnienia i przenoszenia danych

Gdy Współadministrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.  

 1. Prawo do usunięcia danych

Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane chyba, że Współadministrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mógł zrealizować Twojego żądania. 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo to może zostać zrealizowane jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 8
Pliki cookies:

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.  

Zarządzanie plikami cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Współadministratorzy stosują następujące pliki cookies:

 • Google Analytics
 • Google Search Console

§ 9
Google Analytics i  Google Search Console:

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych oraz Google Search Console tj. usługa pomagająca monitorować,utrzymywać i rozwiązywać problemy z obecnością serwisu w wynikach wyszukiwania Google – oferowanych przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”). 

Google wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

Na zlecenie Współadministratorów Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Współadministratorów. 

Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:  tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Współądministratorzy korzystają z Google Analytics oraz Google Search Console w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania, monitorowania, usprawniania i rozwiązywania problemów związanych z obecnością witryny w wynikach wyszukiwania Google. 

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1  lit. f  RODO. 

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 

https://policies.google.com/privacy#infosecurity, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

§ 10
Media Społecznościowe 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na fanpage na Facobooku, Instagramie oraz Twitterze pod nazwą Thermosmaki (dalej jako Fanpage).

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1  lit. a  RODO czyli Twoja zgoda  i art. 6 ust. 1  lit. f  RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym wynikają z regulaminów danej platformy społecznościowej. 

W każdej chwili, możesz przestać obserwować Fanpage. Współadministratorzy nie będą wówczas wyświetlać  żadnych treści pochodzących  od nich  a związanych z Fanpage.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage, serwisowi IT, wirtualnej asystentce. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego – Facebook, Instagram, Twitter. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Polityka prywatności portalu Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności portalu Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

Polityka prywatności portali Twitter:
https://twitter.com/pl/privacy

§ 11
Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: kontakt@thermosmaki.pl.

§ 12
Aktualizacja

Wspoładministratorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.