Regulamin usługi Newsletter

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Usługodawca – Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowskiej 5\15, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa Media&Digital.

Użytkownik – podmiot korzystający z usługi newslettera, 

Usługa Newstellera/ Usługa – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikom na adres email wskazany przez nich w trakcie procedury rejestracji bieżących informacji/ciekawostek o odżywianiu, gotowaniu, sprzętach i akcesoriach kuchennych (Newsletter). 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych),

Regulamin – niniejszy Regulamin Newslettera 

§ 1
Postanowienia ogólne:

 1. Poprzez usługę Newslettera Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikom na adres email wskazany przez nich w trakcie procedury rejestracji bieżących informacji /ciekawostek o odżywianiu, gotowaniu, sprzętach i akcesoriach kuchennych (Newsletter). 
 2. Usługa Newslettera jest świadczona za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://thermosmaki.pl/.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony (do momentu rezygnacji z Usługi lub zaprzestania jej świadczenia przez Usługodawcę). 
 4. Usługodawca ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian w Usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia Usługi bez podania przyczyny.

§ 2
Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. Adres Usługodawcy: ul. Lwowska 5/15, 00-660 Warszawa
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@thermosmaki.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy:
 4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Usługodawcą w godzinach:

§ 3
Rejestracja:

 1. W celu zapisu na Usługę Newslettera należy wejść na stronę internetową https://thermosmaki.pl/ i wypełnić formularz rejestracyjny, wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera oraz zaakceptować  niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności oraz potwierdzić zamówienie Usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link przesłany za pośrednictwem poczty email. 
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail Newslettera tj.  informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody spowoduje niemożliwość świadczenia Usługi.

§ 4
Wymagania techniczne:

 1. Do korzystania z Usługi konieczne jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, 
 2. aktywne łącze internetowe,
 3. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

§ 5
Korzystanie z Usług i odpowiedzialność:

 1. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie, w sposób umożliwiający na zapoznanie się z jego treścią i jej utrwalenie poprzez zapisanie na zewnętrznym nośniku lub wydrukowanie. 
 2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej za pośrednictwem, której można dokonać rejestracji na Usługę, funkcjonowanie poczty elektronicznej i inne niezależne od niego zdarzenia, w tym spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej rejestracji na Newsletter. 
 4. Newsletter jest objęty prawami autorskimi Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, wprowadzenie zmian, modyfikacji i inne tego typu operacje na Nesletterze.

§ 6
Reklamacje:

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli Treści Cyfrowe nie będą zgodne z opisem Kupujący może zażądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do nieuwzględnienia żądania Klienta w przypadku, gdy nie może on spełnić żądania lub  gdy, aby zrealizować żądanie musiałby ponieść nadmierne koszty.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 7
Ochrona danych osobowych:

 1. Usługodawcy są Współadministratorami danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust 1 lit a (w zakresie i celach każdorazowo wskazanych w formularzach zgody) lub f RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi, rozpatrzenia reklamacji lub okres przewidziany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania zgody.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika jest następujący: adres poczty elektronicznej, ewentualnie również Imię i Nazwisko lub inne dane osobowe podane w reklamacji.
 6. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Użytkowników w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ponadto Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Sprzedawcą przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Usługodawca.  
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
 11. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Usługodawcę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności.
 12. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub poczty tradycyjnej – dane kontaktowe wskazane w Regulaminem. 

§ 8
Rezygnacja z Usługi:

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o rezygnacji z Usługi pocztą tradycyjną lub email na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub poprzez kliknięcie w stosowne pole „wypisz się z Newslettera” w wiadomości email, w której dostarczony został Newsletter.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9
Postanowienia końcowe:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz  ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwości sądów polskich, właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 

4. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik będzie informować poprzez przesłanie zmienionego Regulaminu w korespondencji email.